සැප්තැම්බර් 2023
ඉන්දියාව හොඳම සංගීත ප්‍රස්ථාර 40 සැප්තැම්බර් 2023 හි වඩාත් ජනප්‍රිය ඉන්දීය ගීත මත පදනම් වේ

ජුලි 2023
ඉන්දියාව හොඳම සංගීත ප්‍රස්ථාර 40 ජුලි 2023 හි වඩාත් ජනප්‍රිය ඉන්දීය ගීත මත පදනම් වේ