සැප්තැම්බර් 2023
කොලොම්බියාව හොඳම සංගීත ප්‍රස්ථාර 40 සැප්තැම්බර් 2023 හි වඩාත් ජනප්‍රිය කොලොම්බියානු ගීත මත පදනම් වේ

අගෝස්තු 2023
කොලොම්බියාව හොඳම සංගීත ප්‍රස්ථාර 40 අගෝස්තු 2023 හි වඩාත් ජනප්‍රිය කොලොම්බියානු ගීත මත පදනම් වේ

ජුලි 2023
කොලොම්බියාව හොඳම සංගීත ප්‍රස්ථාර 40 ජුලි 2023 හි වඩාත් ජනප්‍රිය කොලොම්බියානු ගීත මත පදනම් වේ