ජර්මනිය ජර්මනිය
සවුදි අරාබිය සවුදි අරාබිය
ඇල්ජීරියාව ඇල්ජීරියාව
චෙක් ජනරජය චෙක් ජනරජය
සවුදි අරාබිය සවුදි අරාබිය
ජැමෙයිකාව ජැමෙයිකාව
මෙක්සිකෝව මෙක්සිකෝව
පෝටෝ රිකෝ පෝටෝ රිකෝ
පෝලන්තය පෝලන්තය
සියාරා ලියොන් සියාරා ලියොන්
මොන්ටිනිග්රෝ මොන්ටිනිග්රෝ
මෙක්සිකෝව මෙක්සිකෝව
ඉතියෝපියාව ඉතියෝපියාව
මෙක්සිකෝව මෙක්සිකෝව
ජැමෙයිකාව ජැමෙයිකාව
ජැමෙයිකාව ජැමෙයිකාව
යුක්රේනය යුක්රේනය
බ්රසීලය බ්රසීලය
ආර්ජන්ටිනාව ආර්ජන්ටිනාව
මෙක්සිකෝව මෙක්සිකෝව
කාම්බෝජය කාම්බෝජය
මෙක්සිකෝව මෙක්සිකෝව
මෙක්සිකෝව මෙක්සිකෝව
බ්රසීලය බ්රසීලය
දකුණු කොරියාව දකුණු කොරියාව
මියන්මාරය [බුරුමය] මියන්මාරය [බුරුමය]
දකුණු කොරියාව දකුණු කොරියාව
තායිලන්තය තායිලන්තය
මෙක්සිකෝව මෙක්සිකෝව
හොංකොං හොංකොං
ඉන්දියාව ඉන්දියාව
ලැට්වියාව ලැට්වියාව
කෙන්යාව කෙන්යාව
ඉන්දියාව ඉන්දියාව
ඉන්දියාව ඉන්දියාව
ඉරානය ඉරානය
ඉන්දියාව ඉන්දියාව
උස්බෙකිස්තානය උස්බෙකිස්තානය
ඉන්දුනීසියාව ඉන්දුනීසියාව
යුක්රේනය යුක්රේනය
ඉන්දියාව ඉන්දියාව
ඉන්දියාව ඉන්දියාව
ඉන්දියාව ඉන්දියාව
ඕස්ට්රේලියාව ඕස්ට්රේලියාව
ලිතුවේනියාව ලිතුවේනියාව
එක්සත් රාජධානිය එක්සත් රාජධානිය
ඇඑජ ඇඑජ
මියන්මාරය [බුරුමය] මියන්මාරය [බුරුමය]