පෙබරවාරි 2023
දකුණු කොරියාව හොඳම සංගීත ප්‍රස්ථාර 40 පෙබරවාරි 2023 හි වඩාත් ජනප්‍රිය කොරියානු ගීත මත පදනම් වේ

ජනවාරි 2023
දකුණු කොරියාව හොඳම සංගීත ප්‍රස්ථාර 40 ජනවාරි 2023 හි වඩාත් ජනප්‍රිය කොරියානු ගීත මත පදනම් වේ

දෙසැම්බර් 2023
දකුණු කොරියාව හොඳම සංගීත ප්‍රස්ථාර 40 දෙසැම්බර් 2023 හි වඩාත් ජනප්‍රිය කොරියානු ගීත මත පදනම් වේ